Regulamin

Sklep rowerowy Aktiv Sport

regulamin

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem sklepu Aktiv Sport.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy
ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu.

Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego
(Aktiv Sport ul.Wiertnicza 163 02-952 Warszawa).
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze
indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 
§1

 

Definicje

 

1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w
przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub
lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer
nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:
Aktiv Sport
ul. Wiertnicza 163
02-952 Warszawa

3. Cennik dostaw – informacja o dostępnych rodzajach dostawy, ich kosztach i terminach
przedstawiona w § 3 ust. 10 Regulaminu i pod adresem http://sklep.aktiv-sport.pl

4. Dane kontaktowe:
Aktiv Sport
ul. Wiertnicza 163
02-952 Warszawa
e-mail: biuro@aktiv-sport.pl
telefon: 508 356 790

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://sklep.aktiv-sport.pl

6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi
przepisami prawa.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o
pojedynczym produkcie.

8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca
zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi
zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i
zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie
wyborów Kupującego.

13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane
w zamówieniu przez Kupującego.

15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do
odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16. Płatność – każda z metod dokonywania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
przedstawiona w § 3 ust. 11 Regulaminu i pod adresem http://sklep.aktiv-sport.pl

17. Potwierdzenie zamówienia – oświadczenie woli Sprzedawcy złożone Kupującemu w odpowiedzi na Zamówienie, stanowiące przyjęcie Zamówienia i skutkujące zawarciem umowy sprzedaży. Oświadczenie wraz z informacjami o szczegółach zamówienia dostarczane jest do Kupującego drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.

18. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

19. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

20. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

21. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

22. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w
zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

23. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

24. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem sklepzrowerami.pl, za pośrednictwem
którego Kupujący może złożyć zamówienie.

25. Sprzedający:

Aktiv Sport Michał Saniewski 


ul. Ul. Lelewela 10
05-820 Piastów


NIP: 521-316-58-97, REGON: 1404230332, 


zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=b19081e3-0749-4f5d-8a13-3b612ae9a55dKONTO BANKOWE: 10 1140 2004 0000 3302 4350 5538

26. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

27. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

28. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

29. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

30. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

(1) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel
w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

(2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

(3) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy
zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
przeznaczenia;

(4) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

(5) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te
zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za
którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który
postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

(6) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub
osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności
gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej
nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się
jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając
rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na
decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana
przed zawarciem umowy.

31. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest
obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu
rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

32. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy i dane Kupującego, które stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży złożoną przez Kupującego Sprzedawcy na wskazanych w nim warunkach.

§2

Warunki ogólne

 

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym
regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych
postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w
postaci:

(1) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia,
faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w
wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do
samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

(2) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca
wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od
umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie
dla produktów znajdujących się w sklepie.

8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków
porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą
porozumiewanie na odległość.

9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność
działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mie wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu sklepzrowerami.pl, należy je wszystkie wyłączy.

10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3

 

Zawarcie umowy i realizacja

 

1. Informacje o produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

1) dodanie do koszyka produktu;

2) wybór rodzaju dostawy;

3) wybór rodzaju płatności;

4) wybór miejsca wydania rzeczy;

5) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 

4. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia otrzyma on od Sprzedającego niezwłocznie, tj. 
pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia/ w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia, e-mail zawierający potwierdzenie zamówienia. W przypadku, gdy zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe Kupujący otrzyma w w/w okresie czasu informację o braku możliwości zrealizowania zamówienia wraz z podaniem przyczyny.

5. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po
zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności
elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o
wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem
(płatnego przy odbiorze).

8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a
dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych
na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem
sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego
przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

10. Klient ma prawo do wyboru jednego z następujących sposobów dostawy przedmiotu umowy:

(1) Odbiór osobisty – możliwy bez dodatkowej opłaty w naszym sklepie przy ul. Wiertnicza 163 lub Puławska 105 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 19:00, a w soboty w godzinach od 10:00 do 16:00.

(2) Przesyłka kurierska – realizowana za pośrednictwem firm kurierskiej: DPD. Koszt dostawy jest zależny od wagi/objętości przesyłki i jest podawany Klientowi przed finalizacją zakupu. Termin dostawy jest zależny od miejsca dostarczenia przesyłki i jest podawany Klientowi przed finalizacją zakupu.

11.Klient może dokonać płatności wybierając jeden z następujących sposobów:

(1) Przy odbiorze – gotówką w naszym sklepie stacjonarnym, po otrzymaniu e-maila
potwierdzającego że towar oczekuje na odbiór.

(2) Za pobraniem – gotówką kurierowi lub w placówce pocztowej przy odbiorze towaru.

(3) Przelewem – po zarezerwowaniu zamówionego towaru na naszym magazynie jest
wysyłany e-mail z numerem naszego rachunku bankowego.

(4) Raty – za pośrednictwem PAYU – szczegółowe informacje dostępne na
stronie https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/06/PayU-Raty-FAQ-B2C.pdf

(5) PayU – za pośrednictwem serwisu płatniczego PayU.

(6) Leasing – za pośrednictwem firmy LeaseLink

§4

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do
odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania
rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod
adresem http://sklep,aktiv-sport.pl lub w innej formie zgodnej
z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy
zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później
niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i
ryzyko.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na
nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy:

(1) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy;

(2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;

(3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;

(4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;

(5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;

(7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy;

(8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę.

§5

 

Rękojmia

 

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza
odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art.
556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed
upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
(1)złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
(2)złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żąda wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
(1)żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
(2)żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w
rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie
do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe
albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową
wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żąda od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od
wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów
przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części
kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na
koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na
rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby
nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w
miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego
Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany
rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

(1)oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

(2)oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

(3)żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

(4)żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub
żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem
sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu
wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności
rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy
Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy
stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a
jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu
rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu,ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje
się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę,nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za
które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu
rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na
rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w
prawie.

24. Produkty mogą ponadto posiadać gwarancję udzieloną przez producenta, importera lub
dystrybutora. W takim przypadku dokumenty gwarancyjne, które określają warunki udzielenia gwarancji, stanowią integralną część rzeczy będącej przedmiotem umowy i zostaną dostarczone Klientowi wraz z rzeczą. Bieg procesu reklamacyjnego jest uzależniony od wyboru przez Klienta podstawy prawnej dochodzonych roszczeń: gwarancji udzielonej przez osobę trzecią lub rękojmi sprzedawcy z tytułu wad rzeczy.
Wybór Klienta o realizacji swoich uprawnień z tytułu gwarancji spowoduje rozpatrzenie i
realizację reklamacji w terminie i na zasadach ujętych w dokumentach gwarancyjnych.

§6

 

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest
Sprzedający.

2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych
wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce
prywatności, która znajduje się pod adresem: http://sklep.aktiv-sport.pl

§7

 

Postanowienia końcowe

 

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.
Nie może by również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności
jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący beda powiadomieni droga
elektroniczna (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie
wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany
wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin
(sklepzrowerami.pl/content/3-regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym
okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie
obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Zbieramy doświadczenia już ponad 25 lat.

25

Pin It on Pinterest

Share This